Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας μας:

 • Η διάδοση του θεατρικού παιχνιδιού σε παιδιά & ενήλικες και η καθιέρωσή του στη βιωματική εκπαίδευση.
 • Η προσφορά χαράς στους ανθρώπους, μέσα από τη διαδικασία του θεατρικού παιχνιδιού.
 • Η μαθητεία πάνω στη βιωματική εκπαίδευση, ως ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος κατανόησης του εαυτού μας & του διδασκόμενου αντικειμένου.
 • Η σύνθεση τεχνών & τεχνικών (παιχνίδι, θεατρικές τεχνικές & τεχνικές εμψύχωσης, συμβουλευτική, θεραπεία) με στόχο την βελτίωση & την εξέλιξη του τρόπου ζωής.  Η θεραπεία όπως καθορίζεται στο παρόν καταστατικό αφορά την κυριολεκτική ερμηνεία του ρήματος θεραπεύω που σημαίνει: υπηρετώ, φροντίζω, περιποιούμαι, ασχολούμαι με ζήλο, καλλιεργώ.
 • Ο σχεδιασμός & η υλοποίηση βιωματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων & σεμιναρίων που απευθύνονται σε ιδιώτες, επιχειρήσεις, εκπαιδευτικούς οργανισμούς & σχολεία.
 • Η διοργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκθέσεων, επιχειρηματικών & επιστημονικών συναντήσεων, φεστιβάλ, ποιητικών απαγγελιών και αναβιβάσεις θεατρικών έργων με θέμα τον πολιτισμό, τις τέχνες, την προσωπική εξέλιξη, το θεατρικό παιχνίδι & την εκπαίδευση.
 • Η μελέτη, η έρευνα, ο επιστημονικός προβληματισμός, η ενημέρωση, η διδασκαλία και η εφαρμογή μεθόδων ή τεχνικών που αποβλέπουν στη βελτίωση του τρόπου ζωής, στην ανάπτυξη και εξισορρόπηση όλων των όψεων της ζωής του ανθρώπου, στην εναρμόνισή του με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον και στην συμπαράσταση για αυτογνωσία και καλλιέργεια ανθρωπιστικών και πολιτιστικών αξιών.
 • Η προβολή και εξυπηρέτηση της θεατρικής, ποιητικής, μουσικής αλλά και της τέχνης του χορού και του έντεχνου λόγου με την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, διαλέξεων, περιοδειών και καλλιτεχνικών ανταλλαγών.
 • Η επιμόρφωση και εκπαίδευση μέσα από ειδικά προγράμματα, εκδηλώσεις και εκδόσεις, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η επαγγελματική κατάρτιση ιδιωτών, στελεχών επιχειρήσεων του ιδιωτικού αλλά και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, φορέων Ο.Τ.Α., οργανώσεων και Οργανισμών Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., Συνεταιρισμών και Ενώσεων σε θέματα τέχνης, πολιτισμού, εκπαίδευσης και προσωπικής ανάπτυξης.
 • Η συγγραφή και η έκδοση βιβλίων, περιοδικών, εκδόσεων και εντύπων κάθε είδους.
 • Η μετάκληση Ελλήνων και ξένων ειδικών, η οργάνωση μαθημάτων, σεμιναρίων, διαλέξεων, συζητήσεων, ασκήσεων, προβολών, εκθέσεων, συναυλιών, εκδρομών, συνεστιάσεων, συνεδρίων καθώς και άλλων μορφωτικών ψυχαγωγικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • Η ίδρυση και η λειτουργία θιάσου και η παρουσίαση διά του θιάσου σε εκδηλώσεις που θα οργανώνονται και από την ίδια την εταιρεία αλλά και από Κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς (φεστιβάλ θεατρικών έργων,  μουσικών & χορευτικών σχημάτων) που θα αναπτύσσουν, θα αξιοποιούν και θα προωθούν την πνευματική και καλλιτεχνική έρευνα.
 • Η δημιουργία χώρου όπου θα λαμβάνουν χώρα όλα τα παραπάνω.
 • Η συνεργασία με κέντρα που έχουν παρεμφερή σκοπό σε όλα τα παραπάνω θέματα (κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, ιδρύματα, σωματεία & οργανώσεις) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Ελληνικής Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η συνεργασία με Πανεπιστημιακά & Επιστημονικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ινστιτούτα και μορφωτικούς Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς.
 • Η δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας και πληροφόρησης για όλα τα προαναφερθέντα θέματα καθώς και η δημιουργία δικτύου εθελοντών & υποστηρικτών που θα ασχολούνται με κοινωφελείς δράσεις.
 • Η αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας, θα είναι πάντα μεγαλύτερη από την τιμή της.  Τα έσοδα της εταιρείας θα προέρχονται πάντα από προσφορά υπηρεσίας που ωφελεί την ανθρωπότητα.
 • Η κάθε εν γένει δραστηριότητα η οποία θα προωθεί και θα συντελεί στην πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών.