Οριοθέτηση στόχου, θέσπιση κανόνων, ρόλων & ευθυνών

Ένα βιωµατικό σεµινάριο που έχει σαν στόχο να εµπνεύσει τους συµµετέχοντες να µπορούν να κατανείµουν δηµιουργικά ρόλους & ευθύνες στις οµάδες τους, εξασφαλίζοντας θετικό κλίµα & ποιοτικότερες υπηρεσίες. ∆ουλεύοντας µε µία συνθετική µέθοδο εµψύχωσης, βασισµένη στη βιωµατική εµπειρία, χρησιµοποιούµε παιχνίδια & ασκήσεις, προσαρµοσµένα στις διεθνείς απαιτήσεις του σύγχρονου management, τα οποία µπορούν να αποτελέσουν δυναµικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων. Έτσι, στον εργασιακό χώρο που η ισορροπία εξαρτάται κυρίως από την οµαδική εργασία, έχουµε σαν αποτέλεσµα την αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και του αισθήµατος εµπιστοσύνης των εργαζοµένων προς την εταιρεία & τελικά την καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης, σε όλα τα επίπεδα.

Συνθετική Παιγνιόδραση: Βιωµατικά παιχνίδια & ασκήσεις που βασίζονται στη σύνθεση εκπαιδευτικών θεατρικών & παιγνιοθεραπευτικών τεχνικών εµψύχωσης οµάδας

Το παιχνίδι, ως µέσο εµψύχωσης & εκτόνωσης. Ως µια διαρκής διαδικασία µύησης, εκπαίδευσης & τροφοδότησης ενέργειας. Κύριο συστατικό που προάγει την επικοινωνία, την εµπιστοσύνη, την αφοσίωση, τη δράση & την πίστη στο όραµα της οµάδας

Σε HR managers, σε στελέχη εταιρειών µε ευθύνη διοίκησης & καθοδήγησης ανθρώπινου δυναµικού, σε ελεύθερους επαγγελµατίες που χρειάζονται τεχνικές ανάπτυξης των οµάδων τους

• παιχνίδια ενεργοποίησης • παιχνίδια & ασκήσεις ανάπτυξης εµπιστοσύνης • δηµιουργικός συναγωνισµός • τεχνικές ενεργοποίησης φαντασίας – αισθήσεων • τεχνικές ανάληψης ευθύνης & υλοποίησης στόχου • τεχνικές δηµιουργίας ορίων & επίλυσης δυσκολιών • ασκήσεις επικοινωνίας & συνεργασίας • δηµιουργία ευχάριστου κλίµατος • τεχνικές επικέντρωσης στην επιθυµία • τεχνικές έκφρασης (λεκτική – µη λεκτική επικοινωνία)• τεχνικές art & play therapy • θεατρικές τεχνικές (παιχνίδια ρόλων – αυτοσχεδιασµοί – σενάρια προσοµοίωσης – παντοµίµα – δραµατοποίηση) • ψυχαγωγικά κινητικά παιχνίδια • τεχνικές αύξησης επίγνωσης • ασκήσεις αυτοεκτίµησης & αποτίµησης προσόντων • µέθοδοι & τεχνικές παρέµβασης • ασκήσεις δηµιουργικής γραφής & εικαστικών • ασκήσεις καθοδηγούµενης φαντασίας & χαλάρωσης

Σκοπός του σεµιναρίου είναι να εµπνεύσει τους συµµετέχοντες να µπορούν να κατανείµουν δηµιουργικά ρόλους & ευθύνες στις οµάδες τους, εφαρµόζοντας πετυχηµένες τεχνικές εµψύχωσης

 • Η ανάπτυξη θετικών τρόπων επικοινωνίας & έκφρασης
 • Η ανάδειξη των θετικών στοιχείων των µελών της οµάδας
 • Η ανάπτυξη της εµπιστοσύνης
 • Η ανάπτυξη του αισθήµατος ευθύνης
 • Η διαχείριση των δυνατών & αδύνατων σηµείων των µελών
 • Η αποτίµηση των προσόντων των µελών
 • Η αύξηση των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µελών
 • Η ενδυνάµωση του αισθήµατος του «ανήκειν» σε µια οµάδα, διατηρώντας παράλληλα το σεβασµό προς την προσωπικότητα & τις ιδιαιτερότητες των µελών
 • Η οριοθέτηση του οράµατος της εταιρείας & η αποσαφήνιση των στόχων της
 • Η αύξηση της απόδοσης της οµάδας εργασίας, µέσα από την ενίσχυση της συνεκτικότητάς της
 • Η ενίσχυση των µελών µε ενέργεια & δύναµη που θα τους βοηθήσει να επιτύχουν το στόχο τους
 • Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης ως µια διαδικασία συνεχούς αναζήτησης και προσαρµογής, µέσα από λάθη και διορθώσεις

Η Φρόσω Μπενετή εργάζεται με ομάδες ενηλίκων, ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, εμψυχώτρια & εκπαιδεύτρια στελεχών επιχειρήσεων σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού.  Ιδρύτρια του Κέντρου Βιωματικής Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής ΕΜΨΥΧΩΣΙΣ από το 2002, μιας μη κερδοσκοπικής εταιρείας που ειδικεύεται στη μελέτη, την έρευνα, τη διδασκαλία και την εφαρμογή βιωματικών μεθόδων & τεχνικών. Έχει στο ενεργητικό της 17 πολύτιμα χρόνια διδακτικής & διευθυντικής εμπειρίας και έχει εξειδικευτεί στο σχεδιασμό & την υλοποίηση βιωματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε επιχειρήσεις, εκπαιδευτικούς οργανισμούς & ιδιώτες.

Είναι πιστοποιημένο μέλος της Ελληνικής & της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμβουλευτικής, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια Team Animator – Synthetiki Paigniodrasi Method από το National Open College Network της Αγγλίας, μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων &  του Πανελλήνιου Δικτύου για το θέατρο στην εκπαίδευση.

Σπούδασε Συμβουλευτική με κατεύθυνση Συνθετική Ψυχοενεργειακή, Υποκριτική και Σκηνοθεσία και έχει εξειδικευτεί στη διαχείριση ομάδων.  Η προσέγγισή της είναι βιωματική και έχει σαν στόχο να συνθέσει το παιχνίδι με την εμψύχωση & τις τέχνες, με σκοπό την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.

Ηµεροµηνία Παρασκευή 10-04-2020
∆ιάρκεια προγράµµατος 10.00 – 15.00
Αριθµός συµµετεχόντων έως 25 άτοµα
Κόστος 150,00€
∆ηλώσεις συµµετοχής έως 06-04-2020
Early booking 130,00€ (έως 23-03-2020)

Φόρμα ενδιαφέροντος
Φόρμα εγγραφής