Οριοθέτηση στόχου, θέσπιση κανόνων, ρόλων & ευθυνών

Ένα βιωµατικό σεµινάριο που έχει σαν στόχο να εµπνεύσει τους συµµετέχοντες να µπορούν να κατανείµουν δηµιουργικά ρόλους & ευθύνες στις οµάδες τους, εξασφαλίζοντας θετικό κλίµα & ποιοτικότερες υπηρεσίες. ∆ουλεύοντας µε µία συνθετική µέθοδο εµψύχωσης, βασισµένη στη βιωµατική εµπειρία, χρησιµοποιούµε παιχνίδια & ασκήσεις, προσαρµοσµένα στις διεθνείς απαιτήσεις του σύγχρονου management, τα οποία µπορούν να αποτελέσουν δυναµικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων. Έτσι, στον εργασιακό χώρο που η ισορροπία εξαρτάται κυρίως από την οµαδική εργασία, έχουµε σαν αποτέλεσµα την αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και του αισθήµατος εµπιστοσύνης των εργαζοµένων προς την εταιρεία & τελικά την καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης, σε όλα τα επίπεδα.

Συνθετική Παιγνιόδραση: Βιωµατικά παιχνίδια & ασκήσεις που βασίζονται στη σύνθεση εκπαιδευτικών θεατρικών & παιγνιοθεραπευτικών τεχνικών εµψύχωσης οµάδας

Το παιχνίδι, ως µέσο εµψύχωσης & εκτόνωσης. Ως µια διαρκής διαδικασία µύησης, εκπαίδευσης & τροφοδότησης ενέργειας. Κύριο συστατικό που προάγει την επικοινωνία, την εµπιστοσύνη, την αφοσίωση, τη δράση & την πίστη στο όραµα της οµάδας

Σε HR managers, σε στελέχη εταιρειών µε ευθύνη διοίκησης & καθοδήγησης ανθρώπινου δυναµικού, σε ελεύθερους επαγγελµατίες που χρειάζονται τεχνικές ανάπτυξης των οµάδων τους

• παιχνίδια ενεργοποίησης • παιχνίδια & ασκήσεις ανάπτυξης εµπιστοσύνης • δηµιουργικός συναγωνισµός • τεχνικές ενεργοποίησης φαντασίας – αισθήσεων • τεχνικές ανάληψης ευθύνης & υλοποίησης στόχου • τεχνικές δηµιουργίας ορίων & επίλυσης δυσκολιών • ασκήσεις επικοινωνίας & συνεργασίας • δηµιουργία ευχάριστου κλίµατος • τεχνικές επικέντρωσης στην επιθυµία • τεχνικές έκφρασης (λεκτική – µη λεκτική επικοινωνία)• τεχνικές art & play therapy • θεατρικές τεχνικές (παιχνίδια ρόλων – αυτοσχεδιασµοί – σενάρια προσοµοίωσης – παντοµίµα – δραµατοποίηση) • ψυχαγωγικά κινητικά παιχνίδια • τεχνικές αύξησης επίγνωσης • ασκήσεις αυτοεκτίµησης & αποτίµησης προσόντων • µέθοδοι & τεχνικές παρέµβασης • ασκήσεις δηµιουργικής γραφής & εικαστικών • ασκήσεις καθοδηγούµενης φαντασίας & χαλάρωσης

Σκοπός του σεµιναρίου είναι να εµπνεύσει τους συµµετέχοντες να µπορούν να κατανείµουν δηµιουργικά ρόλους & ευθύνες στις οµάδες τους, εφαρµόζοντας πετυχηµένες τεχνικές εµψύχωσης

 • Η ανάπτυξη θετικών τρόπων επικοινωνίας & έκφρασης
 • Η ανάδειξη των θετικών στοιχείων των µελών της οµάδας
 • Η ανάπτυξη της εµπιστοσύνης
 • Η ανάπτυξη του αισθήµατος ευθύνης
 • Η διαχείριση των δυνατών & αδύνατων σηµείων των µελών
 • Η αποτίµηση των προσόντων των µελών
 • Η αύξηση των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µελών
 • Η ενδυνάµωση του αισθήµατος του «ανήκειν» σε µια οµάδα, διατηρώντας παράλληλα το σεβασµό προς την προσωπικότητα & τις ιδιαιτερότητες των µελών
 • Η οριοθέτηση του οράµατος της εταιρείας & η αποσαφήνιση των στόχων της
 • Η αύξηση της απόδοσης της οµάδας εργασίας, µέσα από την ενίσχυση της συνεκτικότητάς της
 • Η ενίσχυση των µελών µε ενέργεια & δύναµη που θα τους βοηθήσει να επιτύχουν το στόχο τους
 • Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης ως µια διαδικασία συνεχούς αναζήτησης και προσαρµογής, µέσα από λάθη και διορθώσεις

Η Φρόσω Μπενετή εργάζεται με ομάδες ενηλίκων, ως Σύμβουλος Ψυχικής υγείας, εμψυχώτρια & εκπαιδεύτρια στελεχών επιχειρήσεων σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού.  Ιδρύτρια της εταιρείας ΕΜΨΥΧΩΣΙΣ από το 2002, μιας μη κερδοσκοπικής εταιρείας που ειδικεύεται στη μελέτη, την έρευνα, τη διδασκαλία και την εφαρμογή βιωματικών μεθόδων & τεχνικών. Έχει στο ενεργητικό της 16 πολύτιμα χρόνια διδακτικής & διευθυντικής εμπειρίας και έχει εξειδικευτεί στο σχεδιασμό & την υλοποίηση βιωματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε επιχειρήσεις, εκπαιδευτικούς οργανισμούς & ιδιώτες.

Είναι πιστοποιημένο μέλος της Ελληνικής & της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμβουλευτικής, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια Theatrical Play Animator / Team Animator από το National Open College Network της Αγγλίας, μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων &  του Πανελλήνιου Δικτύου για το θέατρο στην εκπαίδευση.

Σπούδασε Συμβουλευτική Ψυχολογία, Υποκριτική και Σκηνοθεσία και έχει εξειδικευτεί στη διαχείριση ομάδων.  Η προσέγγισή της είναι βιωματική και έχει σαν στόχο την καλύτερη κατανόηση του διδασκόμενου αντικειμένου αλλά και του εαυτού μας, μέσω της βιωμένης εμπειρίας.

Ηµεροµηνία Παρασκευή 12-04-2019
∆ιάρκεια προγράµµατος 10.00 – 15.00
Αριθµός συµµετεχόντων έως 25 άτοµα
Κόστος 150,00€
∆ηλώσεις συµµετοχής έως 08-04-2019
Early booking 130,00€ (έως 15-03-2019)

Φόρμα ενδιαφέροντος
Φόρμα εγγραφής